Ban chấp hành Trung ương Hội làm vườn Việt Nam khoá V (nhiệm kỳ 2009-2014) tổng số có 82 người: Ban Thường vụ - 21 người; Uỷ viên Ban chấp hành - 61 người.
Hệ thống tổ chức Hội Làm vườn các địa phương Năm 2010 được phân thành các khu vực và được chỉ rõ trong bảng sau.
Cơ cấu tổ chức (tổ chức bộ máy) của Trung tâm được thể hiện ở biểu đồ sau:
Từ khóa liên quan: tổ chức, cơ cấu
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm huấn luyện và Chuyển giao kỹ thuật VACVINA được chia làm 3 lĩnh vực như sau:
Từ khóa liên quan: chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao Công nghệ VACVINA là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội làm vườn Việt Nam.
Từ khóa liên quan: Lịch sử hình thành
Trang [1]