Một số hình ảnh kiểm tra nghiệm thu mô hình khuyến ngư năm 2011.
Từ khóa liên quan: nghiệm thu khuyến ngư
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia đi kiểm tra mô hình nuôi cá Rô phi đơn tính tại Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang.
Từ khóa liên quan: nuôi cá Rô Phi
Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ Khuyến ngư cho hội viên VACVINA tại Bắc Giang các ngày 25, 26 tháng 3 năm 2008.
Trang [1]