Gà thả vườn

Gà thả vườn
Báo cáo Tổng kết Khuyến ngư năm 2011
Ngày 27/10/2012
(CTT VACVINA) - Năm 2011 Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao công nghệ VACVINA tham gia xây dựng mô hình khuyến ngư thực hiện Dự án Phát triển nuôi cá rô phi đơn tính đực theo qui trình GAP và dự án Phát triển nuôi các đối tượng cá truyền thống và nuôi cá hồ chứa.

Từ khóa liên quan: báo cáo tổng kết, khuyến ngư