Gà thả vườn

Cà rốt
Báo cáo tổng kết các lớp dạy nghề 2014
Ngày 06/11/2014
(CTT VACVINA) - BÁO CÁO TỔNG KẾT CÁC LỚP DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở NÔNG THÔN NĂM 2014

Toàn văn báo cáo xin mời tải ở liên kết dưới đây.

Báo cáo tổng kết các lớp dạy nghề cho người khuyết tật ở nông thôn 2014.


Từ khóa liên quan: tổng kết dạy nghề