Vườn Cà chua

Cà rốt
Báo cáo Tổng kết hoạt động Khuyến Ngư năm 2008
Ngày 27/06/2010
(CTT VACVINA) - Thuộc vào chương trình Khuyến Ngư Quốc gia năm 2008, báo cáo tổng kết hoạt động Khuyến Ngư năm 2008 của Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao Công nghệ VACVINA (Hội làm vườn Việt Nam) được thể hiện chi tiết và đầy đủ trong báo cáo số 93/2008/BC-TT cùng với các phụ lục kèm theo.