Gà thả vườn

Đu đủ
Báo cáo Tổng kết hoạt động Khuyến Ngư năm 2009
Ngày 27/06/2010
(CTT VACVINA) - Căn cứ Hợp đồng số 208/KN-HĐ09 ngày 18/12/2008 về việc thực hiện chương trình, dự án Khuyến nông - Khuyến ngư năm 2009. Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao Công nghệ VACVINA báo cáo kết quả thực hiện tổng kết các mô hình khuyến ngư năm 2009.