BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG. Đến ngày 07 tháng 7 năm 2014.
Từ khóa liên quan: báo cáo khuyến ngư
Năm 2011 Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao công nghệ VACVINA tham gia xây dựng mô hình khuyến ngư thực hiện Dự án Phát triển nuôi cá rô phi đơn tính đực theo qui trình GAP và dự án Phát triển nuôi các đối tượng cá truyền thống và nuôi cá hồ chứa.
Từ khóa liên quan: báo cáo tổng kết, khuyến ngư
Kính gửi: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA. Căn cứ Hợp đồng số 180/KN-HĐ2010 ngày 28/5/2010 về việc thực hiện chương trình, dự án Khuyến nông- Khuyến ngư năm 2010. Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao công nghệ VACVINA báo cáo kết quả thực hiện tổng kết các mô hình khuyến ngư năm 2010.
Từ khóa liên quan:
Căn cứ Hợp đồng số 208/KN-HĐ09 ngày 18/12/2008 về việc thực hiện chương trình, dự án Khuyến nông - Khuyến ngư năm 2009. Trung tâm Dạy nghề & Chuyển giao Công nghệ VACVINA báo cáo kết quả thực hiện tổng kết các mô hình khuyến ngư năm 2009.
Thuộc vào chương trình Khuyến Ngư Quốc gia năm 2008, báo cáo tổng kết hoạt động Khuyến Ngư năm 2008 của Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao Công nghệ VACVINA (Hội làm vườn Việt Nam) được thể hiện chi tiết và đầy đủ trong báo cáo số 93/2008/BC-TT cùng với các phụ lục kèm theo.
Trong buổi thăm và kiểm tra mô hình nuôi cá Chim Trắng tại Phú Thọ lần này, có các đồng chí lãnh đạo của Bộ nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.
Từ khóa liên quan: nuôi cá Chim Trắng
Được diễn ra tại Xã Hoàng Mai, Yên Sơn, Bắc Giang. Buổi làm việc gồm có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của TT khuyến Nông - Khuyến Ngư Quốc gia.
Từ khóa liên quan: nuôi cá Chim Trắng
Trong chuyến thăm và kiểm tra này gồm có các đồng chí lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, địa điểm diễn ra buổi làm việc và kiểm tra tại Mỹ Lộc, Nam Định.
Từ khóa liên quan: nuôi cá Rô Phi
Lớp tập huấn được tổ chức bới TT Huấn luyện và Chuyển giao Công nghệ VACVINA (nay là TT Dạy nghề và Chuyển giao Công nghệ VACVINA).
Lớp tập huấn được tổ chức bởi Trung tâm Khuyến Ngư - Khuyến Nông Quốc gia kết hợp với Trung tâm huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật VACVINA (nay là Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao Công nghệ VACVINA).
Từ khóa liên quan: tập huấn kỹ thuật
Trang [1]