Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/04/2005 của Chính phủ về Khuyến nông khuyến ngư.
Từ khóa liên quan: Nghị định 56/2005/ND-CP
Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông.
Từ khóa liên quan: Nghị định 02/2010/ND-CP
Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư
Ban hành quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư Quốc gia.
Từ khóa liên quan: quyết định 37/2008/QĐ-BNN
Ban hành quy định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình khuyến ngư.
Từ khóa liên quan: quyết định 3276/QĐ-BNN-KHCN
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Từ khóa liên quan: Thông tư số 23/2007/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.
Từ khóa liên quan: Thông tư số 127/2007/TT-BTC
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
Từ khóa liên quan: Thông tư số 51/2008/TT-BTC
Về việc Quy định tạm thời nội dung và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.
Từ khóa liên quan: Quyết định 526/QĐ-BNN-TC
Trang [1] 2 3