Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Từ khóa liên quan: quyết định 1956
Về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn
Từ khóa liên quan: quyết định số 81/2005/QD-TTg
Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.
Từ khóa liên quan: thông tư 06/2006
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010.
Từ khóa liên quan: thông tư 90/2008
Về việc ban hành Quy định nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dạy nghề
Ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.
Ban hành quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề.
Trang [1] 2